VolRC RAS scientific journal (online edition)
30.09.202309.2023с 01.01.2023
Page views
Visitors
* - daily average in the current month
RuEn

Journal section "Socio-economic research"

Peculiarities and Prospects of Regional Economic Growth of the Russian European North

Uskov V.S.

5 (7), 2016

Uskov V.S. Peculiarities and Prospects of Regional Economic Growth of the Russian European North. Social area, 2016, no. 5 (7). URL: http://socialarea-journal.ru/article/2073?_lang=en

Abstract   |   Authors   |   References
 1. Anderson N. V. Sistematizatsiya i analiz sovremennykh teorii regional'nogo ekonomicheskogo rosta i regional'nogo razvitiya [Systematization and analysis of modern theories of economic growth and regional development]. Available at: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vonu_econ/2012_17/01.pdf
 2. Arzhenovskii I. V. Regional'nyi rynok: vosproizvodstvennyi aspekt [Regional market: reproduction aspect]. Nizhnii Novgorod, 1997. pp. 19–21.
 3. Baranskii N. N. Stanovlenie sovetskoi ekonomicheskoi geografii: izbrannye trudy [The establishment of the Soviet economic geography: selected papers]. Moscow: Mysl', 1980. 287 p.
 4. Glushkova V. G., Vinokurov A. A. (Eds.). Vvedenie v ekonomicheskuyu geografiyu i regional'nuyu ekonomiku Rossii: uchebnoe posobie dlya stud. vyssh. uchebn. zavedenii [Introduction to economic geography and regional Russian economics: training manual for the students of higher educational establishments]. Moscow: “Vlados-Press”, 2003. Part 1. 432 p.
 5. Gavrilov A. I. Regional'naya ekonomika i upravlenie: uchebnoe posobie [Regional economics and management: training manual]. Moscow: Yuniti, 2002. 239 p.
 6. Gutman G. V., Miroedov A. A., Fedin S. V. Upravlenie regional'noi ekonomikoi [Management of regional economics]. Moscow, 2001.
 7. Dobrynin A. I., Tarasevich L. S. Ekonomicheskaya teoriya [Economic theory], 3rd edition. Saint Petersburg: SPbGUEF, Piter, 2004. 544 p.
 8. Dolyatovskii V. A. Zarubezhnyi opyt kompleksnogo razvitiya regiona [Foreign experience of comprehensive regional development]. Regionologiya [Regionology], 1994, no. 2–3.
 9. Ignatov V. G., Butov V. I. Regionovedenie: metodologiya, politika, ekonomika, pravo [Regional studies: methodology, politics, economics, law]. Rostov-on-Don, 1998.
 10. Lazhentsev, V. N. Territorial'noe razvitie kak ekonomiko-geograficheskaya deyatel'nost' (teoriya, metodologiya, praktika) [Teritorial development as an economic and geographical activity (theory, methodology, practice)]. Ekonomika regiona [Regional economy], 2013, no. 1, pp. 10–19.
 11. Fauzer V. V., Pavlov K. V., Zalevskii V. A. Modernizatsiya rossiiskoi ekonomiki: faktory i institutsional'nye osobennosti [Modernization of the Russian economy: factors and institutional features]. Korporativnoe upravlenie i innovatsionnoe razvitie Severa: Vestnik Nauchno-issledovatel'skogo tsentra korporativnogo prava, upravleniya i venchurnogo investirovaniya Syktyvkarskogo gosudarstvennogo universiteta [Corporate governance and innovative economic development of the North: Bulletin of Research Center of Corporate Law, Management and Venture Investment of Syktyvkar State University], 2010, no. 4, pp. 72–79.
 12. Schumpeter J. Teoriya ekonomicheskogo razvitiya [The theory of economic development]. Moscow: Progress, 1982.
 13. Krugman P. Increasing Returns and Economic Geography. Journal of Political Economy, 1991, volume 99, no. 3, pp. 483–499.

Article views

all: , this year: , this month: , today:

Article downloads

all: , this year: , this month: , today: