VolRC RAS scientific journal (online edition)
RuEn

Journal section "Socio-economic research"

Structure of Life Quality of the Population in Russian and Foreign Studies

Rossoshanskii A.I., Rossoshanskaya E.A.

1 (3), 2016

Rossoshanskii A.I., Rossoshanskaya E.A. Structure of Life Quality of the Population in Russian and Foreign Studies. Social area, 2016, no. 1 (3). URL: http://socialarea-journal.ru/article/1803?_lang=en

Abstract   |   Authors   |   References
 1. Ayvazyan, S. A. Analiz kachestva i obraza zhizni naseleniya [Tekst] / S. A. Ayvazyan. – M. : Nauka, 2012. – 432 s.
 2. Gulin, K. A. Trudovoy potencial regiona [Tekst] / K. A. Gulin, A. A. Shabunova, E. A. Chekmareva. – Vologda : ISERT RAN, 2009. – 84 c.
 3. Zarakovskiy, G. M. Kachestvo zhizni naseleniya Rossii [Tekst] : psihologicheskie sostavlyayuschie / G. M. Zarakovskiy. – M. : Smysl, 2009. – 319 c.
 4. Zdorove i zdravoohranenie [Tekst] : ucheb. posobie / A. A. Shabunova, K. N. Kalashnikov, M. V. Morev, O. N. Kalachikova, N. A. Kondakova ; pod red. A. A. Shabunovoy. – Vologda : ISERT RAN, 2014. – 154 c.
 5. Zubarevich, N. V. Socialnoe razvitie regionov Rossii: problemy i tendencii perehodnogo perioda [Tekst] / N. V. Zubarevich. – 3-e izd. – M. : LKI, 2007. – 264 c.
 6. Ispolzovanie oprosnika kachestva zhizni v psihiatricheskoy praktike [Elektronnyy resurs]. – Rezhim dostupa : http://www.medpsy.ru/dictionary/metod_03_001.php
 7. Kratkiy oprosnik VOZ dlya ocenki kachestva zhizni [Elektronnyy resurs]. – Rezhim dostupa : http:// www.who.int/substance_abuse/research_tools/whoqolbref/ru
 8. Mstislavskiy, P. S. Voprosy teorii i metodiki analiza kachestva zhizni [Tekst] / P. S. Mstislavskiy // Uroven zhizni naseleniya regionov Rossii. – 2002. – № 2. – S. 5–24.
 9. Nacionalnaya bezopasnost Rossii: vnutrennie ugrozy realizacii strategii [Tekst] : monografiya / A. A. Shabunova, O. N. Kalachikova, A. V. Korolenko, A. I. Povarova, A. I. Rossoshanskiy ; pod red. V. A. Ilina. – Vologda : ISERT RAN, 2015. – 132 c.
 10. O Strategii nacionalnoy bezopasnosti Rossiyskoy Federacii [Elektronnyy resurs] : Ukaz Prezidenta RF ot 31 dekabrya 2015 goda № 683. – Rezhim dostupa : http://www.rg.ru/2015/12/31/nac-bezopasnostsite- dok.html
 11. Uroven zhizni i socialnaya realnost: monitoring peremen [Tekst] : monografiya / A. A. Shabunova, M. V. Morev, A. I. Rossoshanskiy, G. V. Belehova. – Vologda : ISERT RAN, 2015. – 122 c.
 12. Cummins, R. A. Objective and Subjective Quality of Life: an Interactive Model [Text] / R. A. Cummins // Social Indicators Research. – 2000. – Vol. 52. – № 1. – P. 55–72.
 13. Fallowfi eld, L. What is quality of life? [Electronic resource] / L. Fallowfi eld. – Available at : http://www.medicine. ox.ac.uk/bandolier/painres/download/whatis/WhatisQOL.pdf
 14. Felce, D. Defi ning and Applying the Concept of Quality of Life [Text] / D. Felce // Journal of Intellectual Disability Research. – 1997. – Vol. 41. – № 2. – P. 126–132.
 15. Nilsson, E. Aspects of Health-Related Quality of Life [Electronic resource] / E. Nilsson. – Available at : http://liu.diva-portal.org/smash/get/diva2:492046/FULLTEXT01.pdf
 16. Quality of life index [Electronic resource] : Th e Economist Intelligence Units quality of life index. – Available at : http://www.economist.com/media/pdf/QUALITY_OF_LIFE.pdf
 17. Ruževičius, J. Quality of Life and its Components Measurement [Text] / J. Ruževičius, D. Akranavičiūtė // Engineering economics. – 2007. – Vol. 2. – P. 43–48.
 18. Schalock, R. L. Th e Concept of Quality of Life: What We Know and Do Not Know [Text] / R. L. Schalock // Journal of Intellectual Disability Research. – 2004. – Vol. 48. – № 3. – P. 203–216.

-->